Ve lai pho xua 10

Một khoảnh sân trước vừa đủ để cảm nhận đất và trời, thông qua cỏ cây và ánh sáng.