ED_Rice-Studios_3

Hệ trần mở, thoáng, đậm tính công nghiệp. Ảnh: Phú Đào

Rice Studios hệ trần mở