Suzanne Lecht – 6

Các tác phẩm mang triết lý Phật giáo của họa sĩ Lê Quốc Việt trên nền giấy dó.

Suzanne Lecht - 6

Suzanne Lecht – 6