Suzanne Lecht – 2

Một góc nhỏ trong ngôi nhà của Suzanne với các tác phẩm của Nguyên Cầm, Đinh Công Đạt và Lê Quốc Việt, Vũ Kim Thư.

Suzanne Lecht - 2

Suzanne Lecht – 2