Suzanne Lecht – 15

Một sắp đặt nông cụ xen với các tác phẩm nghệ thuật của Trần Hoàng Sơn và góc nhỏ ấm cúng với trang trí bộ đèn ngủ của nghệ sĩ Lolo Zazar

Suzanne Lecht - 15

Suzanne Lecht – 15