Điếm thôn

Điếm là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng của người dân trong thôn.

Điếm thôn