Nhà Đông Anh 11

Khu vườn trên không nhằm giảm thiểu việc sử dụng điện năng.

Nhà Đông Anh 11