Nhà-An-Lão-13

Từ hành lang phía trên lầu nhìn về sân trong. Nguồn ảnh: H.a workshop

Nhà An Lão 13