Nhà-An-Lão-12

Hành lang hình cổng vòm. Nguồn ảnh: H.a workshop

Nhà An Lão 12