Nhà-An-Lão-11

Phòng ngủ chính với góc nhìn ra dòng sông bãi dâu phía xa. Nguồn ảnh: H.a workshop

Nhà An Lão 11