ED_Ném-Project_2

Một chiếc ghế tái chế đang trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: Sang Lê

Ném Project ghế tái chế