Hà Đỗ – g

Căn bếp có
chiều dài bằng nửa
ngôi nhà, với phong
cách đồ gỗ cổ điển và
vô cùng lịch thiệp.

Hà Đỗ - g

Hà Đỗ – g