Hà Đỗ – b

Góc bàn làm việc luôn có quả địa cầu nhắc nhở tình yêu dành cho những chuyến đi mà cả gia đình cô cùng chia sẻ.

Hà Đỗ - b

Hà Đỗ – b