ED_Behalf-Studio_1

Cầu thang đá dẫn xuống căn hầm và lấn vào một phần không gian bên trong. Ảnh: Sang Lê

Behalf Studio cầu thang xuống hầm