5 Từng đường cong tinh tế được lồng ghép một cách khéo léo