Công trình sử dụng công nghệ điều hòa bằng kính của Water-Filled Glass.

Water-Filled Glass điều hòa nhiệt độ kính