Ánh-sáng-gián-tiếp_9

Bảo tàng Cà phê của Cordoba. Hình ảnh: Alan Morgado

Indirect lighting 3