Fàngsōng-Crossboundaries_8

Fàng Sōng có thể di chuyển trong phạm vi trung bình 50 km mỗi ngày bằng năng lượng mặt trời, trong điều kiện lý tưởng. Ảnh: Johanna Link

Nhà nhỏ Fàng Sōng Crossboundaries buồng lái