Fàngsōng-Crossboundaries_7

Fàng Sōng có nhiều giường gấp, trong đó có một chiếc giường có thể lắp đặt trên bánh lái của tàu. Ảnh: Johanna Link

Fàng Sōng Crossboundaries giường