Fàngsōng-Crossboundaries_6

Khu vực ăn uống với chiếc bàn có thể gấp lại khi không sử dụng. Ảnh: Johanna Link

Nhà nhỏ Fàng Sōng Crossboundaries khu vực ăn uống