Fàngsōng-Crossboundaries_10

Fàng Sōng còn có cả không gian lưu trữ dưới sàn. Ảnh: Johanna Link

Fàng Sōng Crossboundaries khôn gian lưu trữ