Loi chao tu hanh lang 8

1. Ghế dài Straight, NTK Betina Stamp, 17.856.000 VNĐ (bloomingville.com) 2. Kệ treo, NTK Studio Simple, 3.964.000 VNĐ (serax.com) 3. Tủ Virka, NTK Mark Wedel, Ropke Design, 16.070.000 VNĐ (woud.dk) 4. Chậu cây Plant Stand, NTK Trine Andersen, 748.000 VNĐ
(fermliving.com) 5. Gương Adnet, NTK Jacques Adnet, 17.561.000 VNĐ
(gubi.dk) 6. Bàn cao Old Times, NTK Maurizio Peragalli, 25.119.000 VNĐ
(zeus-design.de)