2,5 House 6

Bản vẽ công trình nhà 2,5 House. Nguồn thiết kế: Khuôn Studio

2,5 House 6