2,5 House 4

Lan can cầu thang được lược bỏ nhiều chi tiết để không gian được rộng hơn. Nguồn thiết kế: Khuôn Studio

2,5 House 4