2,5 House 1

Nhà nhỏ hẹp luôn là đặc sản của Sài Gòn đô thị. Nguồn thiết kế: Khuôn Studio

2,5 House 1