ED_MW-Huế_1

Tượng Phật được thiết kế ước lệ qua khung thép đan lưới. Ảnh: Hiroyuki Oki

MW Archstudio tượng Phật