BAAO-Carroll-Gardens-4

Nhà bếp có sơn mài trắng và tủ gỗ thông

BAAO Carroll Gardens 4