Minimum House 2

KTS sử dụng các nguyên vật liệu đơn giản cho cấu trúc ngôi nhà. Ảnh: Jumpei Suzuki.

minimum house 3