Chất-cảm-của-thời-gian_8

Chọn hoa tươi theo mùa, những góc sắp
đặt giản dị cũng có thể làm bừng sáng không gian.

Cải tạo nhà tập thể HN 5