Chất-cảm-của-thời-gian_7

Phòng khách còn giữ chi tiết bông gió cổ điển như một kỷ niệm mến thương.

Cải tạo nhà tập thể HN 1