Vương-quốc-của-họa-tiết_10

Vách và sàn đá mài của Mosaic del Sur. Ảnh: Chris Horwood

Vương quốc của họa tiết 5