Vườn-Zen-Star-House-Taiwan_8

Hình ảnh: Yi-Hsien Lee, atelier GRATIA

Vườn Zen Star House Taiwan sân thượng