Vườn-Zen-Star-House-Taiwan_1

Hình ảnh: Yi-Hsien Lee, atelier GRATIA

Vườn Zen Star House Taiwan mặt tiền