Massimo Alba 9

Một bức tranh cỡ lớn của Gianni Pezzani, tương tự với bức được treo phía sau, biến giường ngủ trở thành một chiếc bè lênh đênh trên mặt hồ trên núi dưới bầu trời mùa Đông lãnh đạm.