seoul city hall – 5

Tác phẩm sắp đặt cách điệu hình ốc tai trước cửa Tòa thị chính, với ngụ ý đây là nơi luôn lắng nghe ý kiến người dân.

seoul city hall - 5

seoul city hall – 5