IMG_6451

Cả một bộ bóng Quidditch được bày bán. Ảnh: Diagon House