Diagon-House-Harry-Potter-Shop-Edingburgh

Cửa hàng được đặt trên con phố mà nhiều người tin rằng là nguyên mẫu sáng tạo nên Hẻm Xéo. Ảnh: Diagon House