Diagon-Alley-shop

Do diện tích giới hạn nên cửa hàng chỉ có thể đón tiếp số lượng khách giới hạn trong cùng một lần thăm thú. Ảnh: Diagon House