Travipome 2

Các loài cây lá nhỏ. Ảnh: NVCC.

travipome 5