Mr.Green’s-Office-7

Từ phòng giám đốc nhìn ngang sang khu vực tiếp khách và phòng họp.

Mr.Green’s Office 7