triển lãm 3

Thiết kế Candy Collection, NTK Helle Mardhal cùng Bjørn Friborg | Ảnh: Doppia Firma

triển lãm 3