triển lãm 2

Thiết kế Supermodel Chair , NTK Chris Wolson cùng José Luis Álvarez | Ảnh: Doppia Firma

triển lãm 2