triển lãm 11

Thiết kế Embraced, NTK Jaime Hayón cùng Lladró | Ảnh: Luca Rotondo

triển lãm 11