Salone-del-Mobile-7

Salone đã dành riêng một không gian dành cho khu vực Workplace3.0, được hình dung như một bể tư duy không thể thiếu để tìm hiểu và hiểu rõ về những chuyển đổi nơi làm việc sắp tới. Điều này cho thấy xu hướng trong việc khám phá các phương pháp tiếp cận, hình thức và giải pháp hoàn toàn mới cho nơi làm việc “của tương lai ”, trong đó yếu tố con người và công nghệ thông minh đóng vai trò sống còn. | Ảnh: Luca Fiammenghi

alone del Mobile.Milano 2022 7