EDPO2-Events_17

Khách mời được hướng dẫn để chọn những loại hoa mình yêu thích và tạo nên tác phẩm của riêng mình theo sự hướng dẫn của floral artist Vỹ Nguyễn.

ED Pop-up 2 Events 11