Dalat-Art-Map_9

Ấn phẩm Đà Lạt – Phố
Bên Đồi kết nối chúng
ta là tuyển tập các tác phẩm đa chất liệu và hơn 20 bài viết tổng hợp các chủ đề đa – liên ngành từ các chuyên gia và học giả. Ảnh: Sang Lê, Behalf Studio, Phố Bên Đồi

Ấn phẩm Đà Lạt - Phố Bên Đồi