Dalat-Art-Map_7

Đại diện các đơn vị tổ chức tại sự kiện ra mắt, giới thiệu ấn phẩm Đà
Lạt – Phố Bên Đồi kết nối chúng ta và dự án Bản đồ Nghệ thuật Đà Lạt. Ảnh: Sang Lê, Behalf Studio, Phố Bên Đồi

Dự án Bản đồ Nghệ thuật Đà Lạt