Dalat-Art-Map_4

Bản đồ sử dụng nền màu vàng để gợi nhớ màu tường vàng của các công trình kiến trúc Pháp rải rác khắp Đà Lạt. Các mảng thông tin được đồng bộ bằng hệ
thống màu sắc học hỏi từ bản đồ của New York Subways. Ảnh: Sang Lê, Behalf Studio, Phố Bên Đồi

Dalat Art Map nền vàng