Dalat-Art-Map_1

Hệ thống biểu tượng giúp tinh giản các nhóm thông tin chung, được nghiên cứu từ hệ thống định vị của New York Subways. Ảnh: Sang Lê, Behalf Studio, Phố Bên Đồi

Dalat Art Map hệ thống biểu tượng