Chef-Hiếu-Trung_3

“Cam mùa Đông”. Là kết hợp của ba loại cam nổi tiếng: Hàm Yên, Cam Canh, Cao Phong. Ảnh: Thiên An & Tư liệu

Chef Hiếu Trung món ngon Cam mùa Đông